อัตลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์โรงเรียน
 
   
อัตลักษณ์ของโรงเรียนอนุบาลตราด
 
“ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ กล้าแสดงออก บนพื้นฐานความเป็นไทย”
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียนอนุบาลตราด
 
“ เป็นเลิศวิชาการ บริหารงานแบบมีส่วนร่วม”
 
     
ตราประจำโรงเรียน
 
ตราประจำโรงเรียนอนุบาลตราด
 
 
เป็นสัญลักษณ์ดอกบัวสีชมพู ล้อมรอบด้วยตัวอักษร “ อ” ซึ่งมีความหมายว่าดอกบัวสีชมพู เป็นดอกไม้ที่สูงค่า
นำมาบูชาพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาล จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเปรียบได้กับเด็กซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่า
สัญลักษณ์ “ อ” หมายถึงโรงเรียนอนุบาลที่จะช่วยดูแลอุ้มชูนักเรียน ที่มีคุณค่านั้นให้ก้าวหน้าต่อไป
     
คติพจน์ครูโรงเรียนอนุบาลตราด
 
เอื้อเฟื้อ เสียสละ อดทน และมีระเบียบวินัย
 
 
คำขวัญของโรงเรียนอนุบาลตราด
 
สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา รักประชาธิปไตย แก้ไขสิ่งแวดล้อม
 
 
สีประจำโรงเรียนอนุบาลตราด
 
ฟ้า - ขาว
สีฟ้า หมายถึง ความสดใส ความสงบสุข ความร่มเย็น
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
สีฟ้า – ขาว หมายถึง นักเรียนอนุบาลที่มีความบริสุทธ์ สดใส ไร้เดียงสา พร้อมที่จะได้รับการอบรม
                              ให้มีความเจริญก้าวหน้า สู่โลกกว้าง
 
ดอกไม้ประจำโรงเรียน .................................. 
 
     
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
สื่อสารสองภาษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน ปรับเปลี่ยนแนวคิด สร้างชีวิตให้สดใส รักษ์ความเป็นไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรมนำความรู้
สู่ความเป็นพลโลก ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 

เพลงประจำโรงเรียนอนุบาลตราด

 
มาร์ชอนุบาล
 
( ทำนอง โยสลัม)
 
เหล่านักเรียนอนุบาล    อนุบาลสำราญรื่น
 
ต่างแช่มชื่นเหมือนพี่น้อง   เหมือนพี่น้อง   จิตผ่องใส
 
 
ครูอบรม   สอนสั่ง   สอนสั่งทั้งกายใจ
 
 
เมื่อเติบใหญ่ทำประโยชน์    ทำประโยชน์   รุ่งโรจน์เอย
 
 
 
 
เพลงอนุบาลรำลึก
 
 
ดอกนกยูงบานเด่นเดือนเมษา
 
 
สะดุดตาดอกใบแผ่ไพศาล
 
 
นั่นแหละคือสัญลักษณ์อนุบาล
 
 
ดอกแสดเด่นชูก้านเขียวขจี  
 
 
เรานี้ดังพี่น้องปองรักใคร
 
 
สามัคคีร่วมใจกันเต็มที่   รักกันไว้ด้วยน้ำใจและไมตรี
 
 
จากไปแล้วก็ยังมีใยสัมพันธ์
 
 
คราใดเห็นดอกนกยูงบาน
 
 
เหมือนเป็นสัญญาณกู่เรียกขวัญ
 
 
อนุบาล  อนุบาล   จะรักกัน
 
 
รักกันมั่น   รักกันนิรันดร