นโยบาย พันธกิจ

นโยบาย พันธกิจ เป้าประสงค์
 หลักการจัดการศึกษา
นโยบายการศึกษา

          เพื่อให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนจึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติงานไว้ ดังนี้

          1.   บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของ
               สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          2.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความสามารถ และมีความสุข

          3.   เน้นการจัดระบบนิเทศ ควบคุม กำกับ และติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรให้  
              มีประสิทธิภาพ      
          4.  มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เหมาะสมมาพัฒนาคุณภาพ
              การเรียนการสอน
          5.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากร มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีวินัย และมีคุณธรรม
             6 ประการ คือ สะอาด ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ เสียสละ และกตัญญู

          6.  สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามวิถีประชาธิปไตย

          7.  พัฒนาอาคารสถานที่ให้ทันสมัย สะอาด ร่มรื่นสวยงามและรักษาธรรมชาติ
              สิ่งแวดล้อมให้เอื้อ ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
          8.  มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนจากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา
              ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น

          9.  ให้ขวัญ กำลังใจและจัดหาสวัสดิการให้กับบุคลากรในสถานศึกษา

          10.  จัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ความเป็นไทย ร่วมกับชุมชน

          11.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองด้วยการเข้ารับการประชุม อบรม
                สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
          12. ส่งเสริมและประกันสิทธิและโอกาส พัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนา
                ประสิทธิภาพ และบริหารการศึกษา
 
 
วิสัยทัศน์
" สื่อสารสองภาษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน ปรับเปลี่ยนแนวคิด สร้างชีวิตให้สดใส รักษ์ความเป็นไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรมนำความรู้ สู่ความเป็นพลโลก ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
 
 
พันธกิจ
          1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการ ตอบสนองต่อความถนัดและ
              ศักยภาพตามความต้องการของผู้เรียน

          2. ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล

          3. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีลักษณะของความเป็นพลโลก

          4. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม มีความรู้ตามหลักปรัชญา
              เศรษฐกิจพอเพียง
          5. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน ตามมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ
              การศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
          6. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี สื่อ นวัตกรรมที่ทันสมัยและ
              ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองในการใช้ ICT

          7. ส่งเสริมให้ผู้เรียน รักษ์ความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้และมีชีวิตที่สดใสสมบูรณ์

          8. ส่งเสริมให้มีการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการจัดการศึกษา
              อย่างต่อเนื่อง
          9. จัดทำห้องปฏิบัติการ Resource Center ห้องสมุด พร้อมทั้งจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์
              สื่อ 
ปรับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนการ
              สอน
สู่ความเป็นสากล

          10. ยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

เป้าประสงค์
          ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มีทักษะในการเป็นพลโลก เป็นคนดี มีวินัย รักการเรียนรู้ สามารถอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข
บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง