ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
จำนวนนักเรียน
จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560