ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.52 KB 90
จรรยาบรรณครู สู่การบริหารที่เป็นเลิศ โดย นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 245.24 KB 90
คู่มือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.06 MB 81
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469 KB 90
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู การบริหารทั่วไป โรงเรียนอนุบาลตราด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 73
คู่มือการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล โดย นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.43 KB 74
คู่มือการบริหารงานพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 781.63 KB 78