คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 334.81 KB
Adobe Acrobat Document คู่มืองานบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 202.14 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือบริหารงานงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.19 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือบริหารงานทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 133.11 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 231.11 KB
Adobe Acrobat Document แผนผังการให้บริการงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.67 KB