ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สื่อสารสองภาษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน ปรับเปลี่ยนแนวคิด สร้างชีวิตให้สดใส รักษ์ความเป็นไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรมนำความรู้ สู่ความเป็นพลโลก ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ภาพกิจกรรม
บทเรียนออนไลน์
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
ศึกษาดูงาน
โรงเรียนบ้านมาบตาพุด จังหวัดระยอง ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลตราด
Mini English Pogram (MEP)
กิจกรรมวันคริสต์มาส MEP ปี 2563
ผู้บริหาร

นางสาวรุ่งทิวา หาดอ้าน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารวิชาการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตราด
รับเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลและข่าวสาร
โรงเรียนของเรา
โรงเรียนในสังกัด
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน