ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุวคนธ์ ศิริสาคร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2496-2497
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวประไพศรี เสมรสุต
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2497-2502
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมาลินี ทุมวิภาค
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2502-2505
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมยุรี กนิษฐนาคะ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2505-2506
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวยุพาพร บุษสาย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2506-2511
ชื่อ-นามสกุล : นางเจิมจิตต์ ป้อมทอง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2511-2522
ชื่อ-นามสกุล : นางเพ็ญพรรณ ยูวะเวส
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2522-2523
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวประทุม คงเกิดผล
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2523-2530
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพูนศรี ตันติวัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2530-2537
ชื่อ-นามสกุล : นายสายัณห์ รอดพิเศษ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2537 – 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก แพทย์พิทักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2552 – 2563
ชื่อ-นามสกุล : นายสังคม จิตนาวสาร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2564 - ปัจจุบัน