ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
การบริหารกิจการนักเรียน ของ นายภิญญา รัตนวรชาติ

บทคัดย่อ

 

คำสำคัญ: การบริหารกิจการนักเรียน/ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ภิญญา รัตนวรชาติ:การบริหารกิจการนักเรียน ตามการรับรู้ของครู โรงเรียนอนุบาลตราด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

 

            การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารกิจการนักเรียน ตามการรับรู้ของครู โรงเรียนอนุบาลตราด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จำแนกตามเพศ ระดับชั้นที่สอน ประสบการณ์ในการทำงาน   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  ครูผู้สอน โรงเรียนอนุบาลตราด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  จำนวนทั้งสิ้น 84 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

 

            ผลการวิจัยพบว่า

1.        การบริหารกิจการนักเรียน ตามการรับรู้ของครู โรงเรียนอนุบาลตราด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

2.        การบริหารกิจการนักเรียน ตามการรับรู้ของครู โรงเรียนอนุบาลตราด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จำแนกตามเพศ โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียนและด้านการจัดบริการแนะแนวนักเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ (p< .05)

            3. การบริหารกิจการนักเรียน ตามการรับรู้ของครู โรงเรียนอนุบาลตราด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จำแนกตามระดับชั้น โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการจัดบริการสุขภาพอนามัยนักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ (p< .05)

            4. การบริหารกิจการนักเรียน ตามการรับรู้ของครู โรงเรียนอนุบาลตราด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงานโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ (p< .05) โดย ประสบการณ์ทำงานน้อยกว่า 5 ปี มีการรับรู้ต่อการบริหารกิจการนักเรียนมากกว่า ประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ (p< .05)

 

โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2555,00:00   อ่าน 652 ครั้ง