การสร้างเครือข่ายทางการศึกษากับโรงเรียนประถมศึกษานานาชาติ ณ ประเทศฮังการี
บันทึกความร่วมมือ 3 ภาษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาฮังการี
บันทึกความร่วมมือและแลกเปลี่ยนด้านการศึกษานานาชาติระหว่างสองโรงเรียน
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนอนุบาลตราด และ โรงเรียน Lokoshazi Altalanos Iskola ได้ตกลงให้ความร่วมมือกันพัฒนาและแลกเปลี่ยนในด้านการศึกาาและวัฒนธรรม ระหว่างโรงเรียน ครู กรรมการสถานศึกาา ผู้บริหารและทั้งสองประเทศ โดยมีเป้าหมายของความร่วมมือ ดังนี้
- เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน ครู กรรมการสถานศึกษาและผู้บริหาร
- เพื่อแลกเปลี่ยนในด้านการศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม
- เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างสม่ำเสมอ
- เพื่อพัฒนานักเรียนสู่สากล
- เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาสู่สากล
- เพื่อพัฒนานักเรียนให้เข้าใจในด้านความแตกต่างด้านการศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม
ซึ่งความร่วมมือประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนในด้านการศึกษาหลักสูตรและนโยบายของสถานศึกษาทั้งสองโรงเรียนให้การสนับสนุนครู กรรมการสถานศึกษาและผู้บริหารให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนด้านการศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรมและพำนักในชุมชนของโรงเรียนทั้งสอง