กิจกรรมประชาธิปไตย
สมาชิกสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมประชาธิปไตยประจำปีการศึกษา 2561
ผู้บริหาร ครูและนักเรียนมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วย โรงพยาบาลตราด
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2556
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2556
กิจกรรม Big Cleaning Day
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556