ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดเรกจิโอ เอมิเลีย ในบริบทของสังคมไทย
รวมภาพกิจกรรมเรกจิโอ เอมีเลีย (อ่าน 1098) 19 พ.ค. 57
ตารางกิจกรรมเรกจิโอ (อ่าน 697) 15 พ.ค. 57
การจัดการตามแนวความคิด เรกจิโอ เอมีเลีย (อ่าน 786) 14 พ.ค. 57