ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดเรกจิโอ เอมิเลีย ในบริบทของสังคมไทย
รวมภาพกิจกรรมเรกจิโอ เอมีเลีย (อ่าน 1205) 19 พ.ค. 57
ตารางกิจกรรมเรกจิโอ (อ่าน 776) 15 พ.ค. 57
การจัดการตามแนวความคิด เรกจิโอ เอมีเลีย (อ่าน 875) 14 พ.ค. 57