ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดเรกจิโอ เอมิเลีย ในบริบทของสังคมไทย
รวมภาพกิจกรรมเรกจิโอ เอมีเลีย (อ่าน 1249) 19 พ.ค. 57
ตารางกิจกรรมเรกจิโอ (อ่าน 808) 15 พ.ค. 57
การจัดการตามแนวความคิด เรกจิโอ เอมีเลีย (อ่าน 905) 14 พ.ค. 57