ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสมนึก แพทย์พิทักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0840064334
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
116/10 หมู่ที่ 9 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2515 ประกาศนียบัตร ป.ต้น โรงเรียนวัดไทรทอง จังหวัดตราด
2518 ประกาศนียบัตร ป.ปลาย โรงเรียนวัดไทรทอง จังหวัดตราด
2521 ประกาศนียบัตร ม.ต้น โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด
2523 ประกาศนียบัตร ม.ปลาย โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด
2525 ป.กศ.สูง วิทยาลัยครูจันทบุรี
2527 คุรุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูจันทบุรี
2548 ประกาศนียบัตรบัญฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จันทบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
22 ก.ย. 2526 - 14 ต.ค. 2527 โรงเรียนบ้านจัดสรร อ.บ่อไร่ จ.ตราด ครู 2 ระดับ 2
15 ต.ค. 2527 - 9 มี.ค. 2527 โรงเรียนบ้านจัดสรร อ.บ่อไร่ จ.ตราด อาจารย์ 1 ระดับ 3
10 มี.ค. 2529 - 31 ก.ย. 2531 โรงเรียนวัดไทรทอง อ.เมือง จ.ตราด อาจารย์ 1 ระดับ 3
1 ต.ค. 2531 - 31 ก.ย. 2535 โรงเรียนวัดไทรทอง อ.เมือง จ.ตราด อาจารย์ 1 ระดับ 4
1 ต.ค. 2535 - 31 ก.ย. 2539 โรงเรียนวัดไทรทอง อ.เมือง จ.ตราด อาจารย์ 1 ระดับ 5
1 ต.ค. 2539 - 31 ก.ย. 2541 โรงเรียนวัดไทรทอง อ.เมือง จ.ตราด อาจารย์ 2 ระดับ 6
1 ต.ค. 2541 - 12 พ.ย. 2543 โรงเรียนวัดไทรทอง อ.เมือง จ.ตราด อาจารย์ 2 ระดับ 7
13 พ.ย. 2543 - 15 พ.ค. 2545 โรงเรียนวัดแหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด อาจารย์ 2 ระดับ 7
16 พ.ค. 2545 - 31 ก.ย. 2547 โรงเรียนเปร็ดใน อ.เมือง จ.ตราด ครูใหญ่
1 ต.ค. 2547 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนเปร็ดใน อ.เมือง จ.ตราด อาจารย์ใหญ่
24 ธ.ค. 2547 - 31 พ.ค. 49 โรงเรียนเปร็ดใน อ.เมือง จ.ตราด ผู้อำนวยการ
1มิ.ย.49 - 8พ.ย.52 โรงเรียนอ่างกระป่อง อ.เขาสมิง จ.ตราด ผู้อำนวยการ
9 พ.ย. 52 - ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลตราด อ.เมือง จ.ตราด ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล