ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวรัตนาภรณ์ วรสิงห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การประถมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเครื่องร่อน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี2555
2 รางวัลการจัดกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบด้านสุขภาพ จากสพฐ. ปี2554
3 รางวัลบันทึกความเป็นครูดี จากคุรุสภา ปี2554
4 รางวัล หนึ่งแสนครูดี จากคุรุสภา ปี2554