ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางธารทิพย์ นันตสุวรรณ (ครูพิเศษ)
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การประถมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัล "คุรุสภาดีเด่น" กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับจังหวัด ปี 2554
2 รางวัล หนึ่งแสนครูดี จากคุรุสภา ปี2554
3 รางวัลครูผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา สกสค. ระดับประเทศ ปี 2554
4 รางวัลครูสอนดี จังหวัดตราด ปี2554