ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Mini english program

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางพรสวรรค์ วิสุทธิแพทย์ (ครูพิเศษ)
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัล หนึ่งแสนครูดี จากคุรุสภา ปี2554