ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นอนุบาล1

นางสาววารไท โตสติ ชั้นอนุบาล 1/5
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล1

นางบุปผา บุญสิน ชั้นอนุบาล 1/1
ครู คศ.2

นางสาวศรัญญา พันธุนาคิน ชั้นอนุบาล 1/4
ครูจ้างสอน

นางสาววรรณี หงษ์กลาย ชั้นอนุบาล 1/6
ครู คศ.1

นางรวีวรรณ เกษแก้ว ชั้นอนุบาล 1/2
ครู คศ.2

นางสาวรัชนี โตสติ (ครูพิเศษ)
ครู คศ.2

นางสาวศรัญญา ช่วงเวฬุวรรณ
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาวรัตติกาล แตงพวง
พี่เลี้ยงเด็ก

นางรุ่งรัตน์ สามัญ
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาวพัชรินทร์ มนตรี
พี่เลี้ยงเด็ก