ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นอนุบาล2

นางแจ่มจันทร์ โภคสมบัติ (ครูพิเศษ)
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล2

นางลัดดา จันทร์ฉาย ชั้นอนุบาล 2/1
ครู คศ.1

น.ส.นันทัชพร จิรขจรชัย ชั้นอนุบาล 2/2
ครู คศ.2

นางยุพา เมืองแก้ว ชั้นอนุบาล 2/4
ครู คศ.2

นางสาวเสาวลักษณ์ เพ็ชรเลิศ ชั้นอนุบาล 2/5
ครูจ้างสอน

นางสาวกัลยา อุปเชย
พี่เลี้ยงเด็ก

นางวรรณา การเจริญดี ครูพิเศษ
ครู คศ.2

นางสาวพัชรินทร์ ตาปาน
พี่เลี้ยงเด็ก

นางกฤษณา แก้วมาลา
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวพิชญ์มนกาญจน์ กิจควร
พี่เลี้ยงเด็ก