ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางนิภา เชวงชุติรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่1/5
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางลำใย บัวเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
ครู คศ.3

นางสาวบรรยงค์ หัตถาพงษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ครู คศ.3

นางพรเพ็ญ เรืองขจิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
ครู คศ.3

นางสาวหัสดา ยี่ส่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
ครู คศ.3

นางสาวศศิธร บัวขาว ชั้นประถมศึกษาปีที่1/6
ครูผู้ช่วย

นางอุลิด งามสลัก ครูพิเศษ
ครู คศ.2

นางโสภิญฆ์ฎา มนตรี ครูพิเศษ
ครู คศ.3

นายจำลอง ศรีอ่อน ครูพิเศษ
ครู คศ.2

นางสาวปิยวรรณ ทันใจ
ผู้ช่วยครู

นางสาวปนัดดา ผดุงผล
ผู้ช่วยครู

นางสาวลาวา บุญเพ็ง
ผู้ช่วยครู

นางสาวธนภรณ์ แผ้วอำพันธุ์
ผู้ช่วยครู

นางสาวสุธินี อนันต์
ผู้ช่วยครู

นางสิรินภา ผลอ่อน
ผู้ช่วยครู