ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางพรเพ็ญ เรืองขจิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางลำใย บัวเล็ก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวหัสดา ยี่ส่อง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางนิภา เชวงชุติรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวศศิธร บัวขาว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นายจำลอง ศรีอ่อน (ครูพิเศษ)
ครู คศ.2

นางสาวอรอุมา เจริญพร (ครูพิเศษ)
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฑามณี สุขแสงดาว (ครูพิเศษ)
ครูจ้างสอน

นางสาวลาวา บุญเพ็ง
ผู้ช่วยครู

นางสาวปิยวรรณ ทันใจ
ผู้ช่วยครู

นางสาวธนภรณ์ แผ้วอำพันธุ์
ผู้ช่วยครู

นางสาวสุธินี อนันต์
ผู้ช่วยครู

นางสิรินภา ผลอ่อน
ผู้ช่วยครู

นางสาวปนัดดา ผดุงผล
ผู้ช่วยครู