ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางศิริลักษณ์ นาคดี ชั้นประถมศึกษาปีที่2/1
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวศรัญญา ฝอยฟู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
ครูผู้ช่วย

นางสาวธนวรรณ ปัญจวีณิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
ครู คศ.3

นางภาวดี โนนคำภา ชั้นประถมศึกษาปีที่2/4
ครู คศ.3

นางเบญจพร วิบูลย์อรรถกร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5
ครูผู้ช่วย

นายจีรเดช ช่างต่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6
ครู คศ.1

นางสาวรุ่งทิวา หาดอ้าน (ครูพิเศษ)
ครู คศ.3

นางสาวรุ้งพลอย ปุณทรักษ์ (ครูพิเศษ)
ครู คศ.1

นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียว (ครูพิเศษ)
ครูจ้างสอน

นางสาวจุฑามณี สุขแสงดาว (ครูพิเศษ)
ครูจ้างสอน

นางสาวอรอุมา เจริญพร
ครูผู้ช่วย