ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางศิริลักษณ์ นาคดี ชั้นประถมศึกษาปีที่2/1
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวศรัญญา ฝอยฟู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวธนวรรณ ปัญจวีณิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวปาริชาติ ตรีลาภี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวชฎาพร ทันขจิต
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวรุ้งพลอย ปุณทรักษ์ (ครูพิเศษ)
ครู คศ.2

นายอนุชิต แก้วเสมา (ครูพิเศษ)
ครู คศ.1