สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวภารดี พรประเสริฐทิพย์
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวนริศรา สัมโย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวภานุชา ภาวระ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสุธาสินี อภิบาลศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางเบญจพร วิบูลย์อรรถกร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวธัญญลักษณ์ แสนวิเศษ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวสุมินตรา สงสันทิ (ครูพิเศษ)
ครู คศ.1

นางสาวจุฬาลักษณ์ เชิดโฉม (ครูพิเศษ)
ครู คศ.1

นายวิมล โพธิวงษ์ (ครูพิเศษ)
ครู คศ.1