ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางวรรณา วรรณราศรี (ครูพิเศษ)
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวกองแก้ว สังข์ผาด ชั้น ป.3/1
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวภานุชา ภาวระ ชั้น ป.3/2
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสุธาสินี อภิบาลศรี ชั้น ป.3/3
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวพรรณิกา ปัญญาคุณ ชั้น ป.3/4
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นายชนสรณ์ มาสุข ชั้น ป.3/5
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวนัฑริกา กันภัย ชั้น ป.3/6
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวสุวภา เรืองศิลป์ (ครูพิเศษ)
ครู คศ.2

นายจีรเดช ช่างต่อ ครูพิเศษ
ครู คศ.1

นางอมร บุญเทียม (ครูพิเศษ)
ครู คศ.1

นายวิมล โพธิวงษ์ (ครูพิเศษ)
ครูผู้ช่วย