ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางปนัดดา ปัสเสนะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวเกศริน กูลนรา ครูประจำชั้นปีที่ 4/1
ครู คศ.1

นางมยุรีย์ มงคลนำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรพิมล สุเมร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
ครูผู้ช่วย

นางธันยนันท์ ศรีตะกูลรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
ครู คศ.3

นางวนิดา สุขทั้งโลก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
ครู คศ.3

นายชินพงษ์ คงคาไหว (ครูพิเศษ)
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางธารทิพย์ นันตสุวรรณ (ครูพิเศษ)
ครู คศ.3

นางสุพิชญา แท่นยั้ง (ครูพิเศษ)
ครู คศ.3

นางสาวกฤติยา พิกุลทอง (ครูพิเศษ)
ครู คศ.1

นางสาวโพธิ์เงิน อักษรศักดิ์ (ครูพิเศษ)
ครูผู้ช่วย

นางสาวรุจิราภรณ์ สุขดี (ครูพิเศษ)
ครู คศ.1