ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวรัตนาภรณ์ วรสิงห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวพนารัตน์ ลัดลอย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ครูผู้ช่วย

นางกัญจณี หงษ์วิเศษ ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 5/2
ครู คศ.3

นางสาวศิริพร ช่วงเวฬุวรรณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
ครู คศ.1

นางสาวพรรณี ฉายแสง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
ครู คศ.2

นางสาวจีรนันท์ สัมมา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6
ครู คศ.1

นายสัมฤทธิ์ รัตนวิจารณ์ (ครูพิเศษ)
ครู คศ.3

นางอรกาญจน์ กิจนิธิศโศธิน (ครูพิเศษ)
ครู คศ.1

นายอนุชิต แก้วเสมา (ครูพิเศษ)
ครู คศ.1

นางกาญจนาวรรณ ปูวาภิรมย์ (ครูพิเศษ)
ครู คศ.3

ว่าที่เรือตรีประกิต เกษแก้ว (ครูพิเศษ)
ครู คศ.2

นายธนัช ทองวิสูง (ครูพิเศษ)
ครูผู้ช่วย

นางสาววรรณภา อรุณกิตติพร (ครูพิเศษ)
ครู คศ.2