ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวรัตนาภรณ์ วรสิงห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวพนารัตน์ ลัดลอย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ครูผู้ช่วย

นางกัญจณี หงษ์วิเศษ ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 5/2
ครู คศ.3

นายธนัช ทองวิสูง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรรณี ฉายแสง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวจีรนันท์ สัมมา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6
ครู คศ.1

นางอรกาญจน์ กิจนิธิศโศธิน (ครูพิเศษ)
ครู คศ.2

นางกาญจนาวรรณ ปูวาภิรมย์ (ครูพิเศษ)
ครู คศ.3

ว่าที่เรือตรีประกิต เกษแก้ว (ครูพิเศษ)
ครู คศ.2

นางสาวศิริพร ช่วงเวฬุวรรณ (ครูพิเศษ)
ครู คศ.2

นางสาววรรณภา อรุณกิตติพร (ครูพิเศษ)
ครู คศ.2

นายธนกฤต เข็มเพ็ชร (ครูพิเศษ)
ครู คศ.2