ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางกัญจณี หงษ์วิเศษ ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 5/2
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวพนารัตน์ ลัดลอย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายวริทธิ์ธร สนิทพันธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวรัตนาภรณ์ วรสิงห์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวทัศน์ทยา แท่นยั้ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวจีรนันท์ สัมมา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางอรกาญจน์ กิจนิธิศโศธิน (ครูพิเศษ)
ครู คศ.2

นางกาญจนาวรรณ ปูวาภิรมย์ (ครูพิเศษ)
ครู คศ.3

ว่าที่เรือตรีประกิต เกษแก้ว (ครูพิเศษ)
ครู คศ.2

นางสาวศิริพร ช่วงเวฬุวรรณ (ครูพิเศษ)
ครู คศ.2

นางสาววรรณภา อรุณกิตติพร (ครูพิเศษ)
ครู คศ.2

นายธนกฤต เข็มเพ็ชร (ครูพิเศษ)
ครู คศ.2