ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายสมบัติ วิสุทธิแพทย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่6/5
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางกานดา ครุปิติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางยวงรัตน์ สามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางวัฒนารมย์ ชวลิตชัยชาญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

ครูพิเศษ

นายมนตรี ดีสี (ครูพิเศษ)
ครู คศ.2

นางสาวภารดี พรประเสริฐทิพย์ (ครูพิเศษ)
ครู คศ.1

น.ส.อมรรัตน์ จุลละมณฑล (ครูจ้างสอน)
ครูจ้างสอน

นางสาวธิพาภรณ์ มีสังข์ (ครูพิเศษ)
ครูผู้ช่วย