ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายสมบัติ วิสุทธิแพทย์
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางกานดา ครุปิติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางยวงรัตน์ สามัญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางวัฒนารมย์ ชวลิตชัยชาญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวนลพรรณ บัวแสง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวพลิ้วพิไร พุทธรังษี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางสาวนวลตา ขวาวงศา (ครูพิเศษ)
ครูผู้ช่วย

นายมนตรี ดีสี (ครูพิเศษ)
ครู คศ.2

นางสาวภารดี พรประเสริฐทิพย์ (ครูพิเศษ)
ครู คศ.2

น.ส.อมรรัตน์ จุลละมณฑล (ครูจ้างสอน)
ครูจ้างสอน

นางสาวธิพาภรณ์ มีสังข์ (ครูพิเศษ)
ครูผู้ช่วย