ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชนินท์ สุทธิวารี
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายตะวัน ประถมบูรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสังฆรักษ์ ทรงวุฒิ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระศักดา สุนทโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจริยา อิสริยะวณิช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวินิต นิรันต์พานิช
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิชญ์สินี วิสุทธิแพทย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางวัลลา เอกปิยะกุล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา อิ่มโภชน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายพินัย วรรณภากร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอาณัติ ตรีรัตนพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจารุวรรณ จินตกานนท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสัมฤทธิ์ รัตนวิจารณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก แพทย์พิทักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ