ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัล หนึ่งแสนครูดี จากคุรุสภา ปี2554
ชื่ออาจารย์ : นางกาญจนาวรรณ ปูวาภิรมย์ (ครูพิเศษ)
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2555,16:20  อ่าน 734 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมดีเด่น จากคุรุสภา ปี2554
ชื่ออาจารย์ : นางกาญจนาวรรณ ปูวาภิรมย์ (ครูพิเศษ)
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2555,16:20  อ่าน 795 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูสังคมศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น ระดับจังหวัด ปี2554
ชื่ออาจารย์ : นางกาญจนาวรรณ ปูวาภิรมย์ (ครูพิเศษ)
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2555,16:19  อ่าน 875 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเครื่องร่อน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี2555
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัตนาภรณ์ วรสิงห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2555,16:15  อ่าน 988 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลการจัดกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบด้านสุขภาพ จากสพฐ. ปี2554
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัตนาภรณ์ วรสิงห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2555,16:15  อ่าน 784 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลบันทึกความเป็นครูดี จากคุรุสภา ปี2554
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัตนาภรณ์ วรสิงห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2555,16:14  อ่าน 812 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล หนึ่งแสนครูดี จากคุรุสภา ปี2554
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัตนาภรณ์ วรสิงห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2555,16:13  อ่าน 738 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "คุรุสภาดีเด่น" กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับจังหวัด ปี 2554
ชื่ออาจารย์ : นางธารทิพย์ นันตสุวรรณ (ครูพิเศษ)
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2555,16:08  อ่าน 899 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล หนึ่งแสนครูดี จากคุรุสภา ปี2554
ชื่ออาจารย์ : นางธารทิพย์ นันตสุวรรณ (ครูพิเศษ)
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2555,16:07  อ่าน 775 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา สกสค. ระดับประเทศ ปี 2554
ชื่ออาจารย์ : นางธารทิพย์ นันตสุวรรณ (ครูพิเศษ)
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2555,14:27  อ่าน 1245 ครั้ง
รายละเอียด..